รู้ลึกเรื่อง "เลสิค" กับ "หมอเปา"

พญ.สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม

พญ.สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม (หมอเปา)
SUJINTANA TANTERDTHEM, M.D.

  • จักษุแพทย์ สาขา โรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (เลสิค)
  • พ.ศ. 2550 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เกียรตินิยม)
  • พ.ศ. 2557 วุฒิบัตร วิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • พ.ศ. 2561 ประกาศนียบัตรอนุสาขาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (เลสิค) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ได้รับทุน Host ophthalmology ของ American Academy of Ophthalmology และ Certificate of American Academy of Ophthalmology attendance, Chicago, Illinois, USA 2016
  • ประกาศนียบัตรการผ่าตัด ReLEx SMILE ของ ZEISS VisuMax femtosecond Laser System, 2018
  • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดเลนส์เสริมICLของ STAAR surgical ,2019
  • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยวิธี FemtoLASIK ของ Zimmer Ophthalmic Systems ,2021

Sujintana’s Lasik Family